Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.dreamboardhr.com

 

Obsah Všeobecných obchodných podmienok:
1. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
2. Dôležité pojmy (definície)
3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
4. Cena tovarov a služieb, platba
5. Dodacie podmienky
6. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom, užívateľský účet (pokiaľ je súčasťou produktu)
7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
8. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok
9. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
10. Záverečné ustanovenia

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov všeobecných obchodných podmienok
1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou DreamBoardHR s.r.o., so sídlom Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, IČO: 53 993 446, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 154548/B (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je objednávateľom tovarov a služieb, ponúkaných Predávajúcim cez webové rozhranie predávajúceho www.dreamboardhr.com.
2. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému, prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.dreamboardhr.com (ďalej aj “Internetová stránka“).
3. Nákup tovarov a služieb prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v č. III VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a podrobne uvádzajú a vysvetľujú práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho a Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť tj. text kúpnej zmluvy je nad textom VOP. VOP riešia aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom tovarov a služieb alebo s používaním internetových stránok www.dreamboardhr.com súvisia.
4. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebuje mať Kupujúci k dispozícii pred zakúpením tovaru či služieb – napr. popis priebehu proces nákupu tovarov a služieb od ich výberu až po dodanie, čo môže Kupujúci očakávať a ako bude Predávajúci nápomocný pri riešení požiadaviek Kupujúceho. Predávajúci odporúča Kupujúcemu si VOP prečítať pozorne a v prípade, že k nim bude mať Kupujúci pripomienky či otázky, kontaktuje Predávajúceho ešte pred objednaním tovarov či služieb. Kontakty nájde Kupujúci v čl. II týchto VOP. Tým, že Kupujúci klikne v rámci objednávkového či predajného procesu na tlačítko „Odoslať“, „Objednať“ alebo „Kúpiť“ dáva Kupujúci najavo, že tieto VOP videl, prečítal si ich a súhlasí s takým priebehom obchodu, ako tieto VOP popisujú. Kupujúci tým dáva signál, že svoju objednávku myslí vážne a že je rovnako ako Predávajúci, pripravený splniť svoje záväzky z následne uzavretej kúpnej zmluvy tj. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar alebo služby podľa objednávky Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný produkt či služby dohodnutú cenu).

II. Dôležité pojmy (definície)
1. Predavajúci. Predávajúcim je obchodná spoločnosť DreamBoardHR s.r.o., so sídlom Lermontovova 911/3. 811 05 Bratislava, IČO: 53 993 446, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 154548/B.
Adresa pre doručovanie: Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava
Kontaktný telefón: +1 905 525 689
Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: hela.dreamboardhr@gmail.com
2. Poskytovateľom tovarov a služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Predávajúci.
3. Kupujúci. Kupujúcim resp. Objednávateľom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o tovary a služby ponúkané Predávajúcim a ktorá vyplnila objednávku služieb na Internetovej stránke a uzatvorila s Predávajúcim zmluvu.
4. Spotrebiteľ. Spotrebiteľom sa pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z., rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nejedná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania alebo zamestnania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budeme mať za to, že kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.
5. Spotrebiteľská zmluva. Je kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje Spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je Spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom. Súčasne má Predávajúci viac povinností voči Spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi informácie stanovené občianskym zákonníkom a aj zákonom na ochranu Spotrebiteľa.
6. Tovar a služby. Tovarmi a službami sa rozumejú tovary a služby, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom Internetovej stránky a má zverejnené v ponuke na Internetovej stránke – ide predovšetkým o predaj e-bookov (elektronických kníh), audio nahrávok, videí, online kurzov, webinárov (ďalej označované ako „digitálny obsah“ alebo „digitálny produkt“), tlačených kníh, informačných materiálov, propagačného tovaru a služieb (konzultácií, poradenstva, osobného koučingu, kurzov, školení, workshopov, seminárov, webinárov a prednášok online alebo naživo).
7. Zmluva. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytnutí tovarov a služieb – ide o zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie digitálneho obsahu inak ako na hmotnom nosiči. Poskytovaným digitálnym obsahom obsahom sú najmä videá a články zverejňované na internetovej stránke predávajúceho, ako aj konzultácie a poradenstvo.
8. Zmluva uzatvorená na diaľku. Je taká kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci osobne stretli, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom emailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vaším poskytovateľom internetového pripojenia, resp. telefónneho operátora.
9. Objednávka. Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, predovšetkým prostredníctvom webového rozhrania www.dreamboardhr.com , emailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.
10. Rozhodné právne predpisy. Sú to právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide o zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej tiež „OZ“) a v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ, tak i zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
11. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:                                                                      Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A
P. O. BOX č. 5
820 07 Bratislava
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi
12. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, môže Spotrebiteľ tieto sťažnosti a podnety adresovať predávajúcemu, pričom odporúčame Spotrebiteľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: hela.dreamboardhr@gmail.com
Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.

III. Objednávka tovarov a služieb, uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. Kupujúci si objednáva produkt alebo službu cez webové rozhranie, tj. prostredníctvom automatického objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára, emailom alebo telefonicky.
2. Popis produktov a služieb. Na webovom rozhraní je uvedený zoznam ponúkaného digitálneho obsahu a služieb, vrátane popisu, čo obsahuje, komu je určený, čo čitateľovi alebo používateľovi môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Všetky informácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívnej povahy. Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadne týchto produktov.
3. Objednanie produktu alebo služby. Pre objednanie produktu alebo služby cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde Kupujúci vyplní informácie o objednávanom produkte alebo službe (výberom vo formulári) a prípadne uvedie množstvo objednávaného tovaru či rozsah služby, údaje pre fakturáciu (meno a priezvisko alebo alebo názov firmy Kupujúceho, adresu, email, a v prípade podnikateľov IČO, DIČ a ak je Kupujúci platcom DPH, aj IČ DPH) a zvolí spôsob platby. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a opraviť prípadné chyby. Objednávku odošle Kupujúci kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. O obdržaní objednávky je Kupujúci informovaný emailom zaslaným na elektronickú adresu, ktorú Kupujúci zadali v objednávke. Informácia o obdržaní objednávky je zaslaná automaticky. Do momentu kedy je Kupujúcemu doručené potvrdenie o prijatí jeho objednávky, je možné emailom alebo telefonicky objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzavretá. Akékoľvek zmeny uzavretej kúpnej zmluvy (vrátane zrušenia objednávky) sú následne možné len na základe dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade pochybností o údajoch môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho za účelom overenia pravosti objednávky a pokiaľ sa pravosť objednávky nepodarí overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a nebude vybavená. Objednávku služieb je možné urobiť aj telefonicky alebo emailom. Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe a tvorí ju objednávka Kupujúceho, potvrdenie o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho a tieto VOP. Zmluvu archivuje Predávajúci v elektronickej podobe a nie je prístupná.
5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a je naplnená poskytnutím objednaných tovarov služieb zo strany Predávajúceho a zaplatením za neho zo strany Kupujúceho. Zmluva jej naplnením zaniká. Zmluva tiež môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.

IV. Cena za tovary a služby, platobné podmienky a spôsob platby
1. Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len „cena za tovary a služby“) je uvedená na internetovej stránke, a to samostatne pre každý tovar a službu a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Pokiaľ je uvedená akciová cena, je spolu s ňou uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akciová cena platí. Pri tovaroch digitálneho charakteru nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s dodaním tovarov a služieb. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. predtým ako Kupujúci klikne na tlačídlo „Odoslať“) je konečná cena.
2. Základným platidlom je mena euro.
3. Cena za tovar a služby sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.
4. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené ceny akceptuje. Uvedená cena je konečná s výnimkou nákladov na platbu, ktorá je účtovaná podľa formy platby sprostredkovateľom platby (poštou, bankou). V cene za služby nie sú zahrnuté náklady na balné a dopravné, ani iné náklady súvisiace s dodaním služieb – vzhľadom k charakteru služieb však žiadne takéto náklady ani neexistujú a Kupujúcemu nad rozsah ceny za služby nebudú účtované žiadne takéto poplatky ani náklady a uvedené ceny služieb sú konečné a záväzné.
Náklady na balné, dopravné, či poštovné však môžu byť účtované v prípade objednania fyzického tovaru a konečná cena tak môže byť vyššia o tieto náklady.
5. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je Predávajúci povinný dodať Tovar alebo službu Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. Do momentu zaplatenia kúpnej ceny a/alebo jej pripísania na účet Predávajúceho, zostáva produkt vo vlastníctve Predávajúceho.
6. Spôsob platby. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
a) bezhotovostne bankovým prevodom na účet Predávajúceho (platba trvá spravidla 1 pracovný deň), pričom pokyny k platbe, v podobe faktúry, obdržíte emailom, ktorý potvrdzuje prijatie objednávky. Pri platbe, je potrebné uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a produkt, čo najskôr dodaný.
b) bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba sa vykoná ihneď).
7. Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadáva Kupujúci pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.
8. Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne dohodnuté.
9. Splatnosť kúpnej ceny. V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky (t. j. od uzavretia Kúpnej zmluvy). Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe a vo faktúre. Kúpna cena je zaplatená v momente, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet Predávajúceho. V prípade online platby kartou alebo rýchlym bankovým prevodom je kúpna cena splatná bezprostredne po uzavretí Kúpnej zmluvy.
10. Produkty nie je možné uhradiť formou splátok, Kupujúci hradí cenu za tovar a služby pred začatím ich poskytovania. Daňový doklad bude Kupujúcemu doručený na emailovú adresu uvedenú v objednávke najneskôr do 48 hodín odo dňa poskytnutia objednanej služby.

V. Poskytnutie tovarov a služieb
1. Predávajúci poskytne službu v rozsahu a v období, v závislosti od voľby Kupujúceho. Rozsah služieb, ich cena, obsah, bližšia špecifikácia a doba v akej budú služby poskytnuté, sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho a budú kupujúcemu oznámené ešte pred uzatvorením zmluvy.
2. Poskytnutie služieb Predávajúcim sa uskutoční spôsobom, ktorý závisí na druhu objednaného tovaru a služby. Spôsob poskytnutia služby bude uvedený na internetovej stránke predávajúceho. Digitálny obsah zasiela Predávajúci Kupujúcemu na jeho elektronickú adresu, prípadne sprístupnením linku na miesto, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby mal Kupujúcii k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte pdf a mp4. Pokiaľ bol obsah dodaný formou zaslania linku, Kupujúci si ho stiahnite v internetovom prehliadači. Pre stiahnutie obsahu je potrebné, aby bol Kupujúci pripojený k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Predávajúci nezodpovedá za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti internetového pripojenia Kupujúceho. Môže sa stať, že je digitálny obsah bude krátkodobo dočasne nedostupný a to v prípade údržby dát alebo výpadkov serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
3. V prípade, ak je predmetom služby poskytnutie videí, tieto videá budú Kupujúcemu sprístupnené v členskej zóne Kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho. Za tým účelom musí byť kupujúci zaregistrovaný na internetovej stránke predávajúceho a mať vytvorený užívateľský profil. K prehratiu obsahu v členskej sekcii je nutné, aby sa Kupujúci prihlásil do svojho užívateľského účtu zadaním prístupových údajov. Obsah je možné prehrať s pomocou internetového prehliadača podporujúceho audio a video prehrávanie. Software musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre online prehrávanie obsahu je nevyhnutné, aby bol Kupujúci pripojený k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby hardware Kupujúceho umožňoval zvukový výstup. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti internetového pripojenia Kupujúceho. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
4. Užívateľský účet. K prístupu k užívateľskému účtu obdrží Kupujúci prístupové údaje obratom po úhrade kúpnej ceny. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožní ich použitie tretím osobám. Kupujúci sa tiež zaväzuje udržovať údaje o svojej osobe v užívateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade porušenia týchto povinností týkajúcich sa ochrany autorských práv alebo závažného porušenia týchto VOP je Predávajúci oprávnený po predchádzajúcom upozornení užívateľský účet Kupujúceho zablokovať či zrušiť.
5. V prípade, ak je predmetom služby osobná konzultácia, poskytne Predávajúci Kupujúcemu tieto služby, v závislosti na dohode s Kupujúcim, prostredníctvom emailovej komunikácie, telefonického rozhovoru, Messengeru, WhatsAppu alebo iným spôsobom, na ktorom sa predávajúci a kupujúci dohodnú. Služba bude poskytnutá v dohodnutý deň a čas a vo vopred určenom rozsahu.
6. Digitálny obsah je chránený autorským právom a Kupujúci nie je oprávnený žiadnym spôsobom rozširovať obsah mu poskytnutý na základe uzatvorenej zmluvy, ani akúkoľvek jeho časť. Kupujúci nie je tiež oprávnený obsah mu poskytnutý ani akúkoľvek jeho časť nijakým spôsobom sprístupňovať tretím osobám, rozmnožovať ani upravovať, či iným spôsobom do neho zasahovať alebo ho používať spôsobom iným ako pre svoje vlastné potreby.
7. Predávajúci informuje Kupujúceho, že všetky služby ako aj rady a informácie poskytnuté kupujúcemu majú výlučne informačný charakter a charakter odporúčaní, pričom v žiadnom prípade nenahrádzajú kvalifikované odborné poradenstvo a je výlučne na kupujúcom, či a akým spôsobom informácie a rady, ktoré mu boli poskytnuté zo strany predávajúceho využije.

VI. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu
1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť mailom na adresu hela.dreamboardhr@gmail.com najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je DreamBoardHR s.r.o., Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava.
3. Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom tohto Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, svoju adresu a číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy (v opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe).
4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
5. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
6. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru).
7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
9. Pokiaľ bol spoločne s digitálnym produktom poskytnutý Kupujúcemu darček alebo bonus, ktorý nie je priamo súčasťou produktu, je darovacia zmluva medzi nami uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodu alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z mojej strany pre podstatné porušenie vašich povinností z Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca platnosť a účinnosť a ste povinný mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané alebo sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, pokiaľ nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie vrátenia peňazí.

VII. Alternatívne riešenie sporov
1. V prípade, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý je sprístupnený na Internetovej stránke predávajúceho.
4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej stránke predávajúceho dňa 8. septembra 2021.