Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
Internetového obchodu www.dreamboardhr.com

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 2. Predávajúcim je obchodná spoločnosť DreamBoardHR s.r.o., so sídlom Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, IČO: 53 993 446, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 154548/B, tel.+421 905 525 689, email: hela.dreamboardhr@gmail.com (ďalej len „predávajúci“).
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.dreamboard.com(ďalej aj “Internetová stránka“).
 4. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Predávajúci.
 5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o služby ponúkane Predávajúcim a ktorá vyplnila objednávku služieb na Internetovej stránke, alebo objednala službu prostrodníctvom mailu a uzatvorila s Predávajúcim zmluvu.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Klient je osoba, ktorá užíva tovary a služby Predávajúceho – konzultácie, koučinfgové sedenia, školenia, webináre. Klient nemusí byť, ale aj môže, byť totožný s Kupújúcim.
 8. Tovarmi a službami sa rozumejú tovary a služby, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom Internetovej stránky a má zverejnené v ponuke na Internetovej stránke – ide o poskytovanie elektronického obsahu, konzultácií a poradenstva.
 9. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytnutí tovarov služieb – ide o zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie tovaru, služieb a elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči. Poskytovaným elektronickým obsahom sú najmä videá a články zverejňované na internetovej stránke predávajúceho, ako aj konzultácie a poradenstvo.
 10. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená na diaľku s predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.dreamboardhr.com

II. Odkazy

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť  Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránke Predávajúceho.

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady služieb, náhrada škody v prípade neprevzatí služby a storno podmienky

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť tovar a služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí tovarov a služieb (Ďalej tiež ako „zmluva“) t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase tak, ako bolo uvedené v objednávke kupujúceho. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar alebo služby nemajú pri prevzatí Pokiaľ je Kupujúci zároveň Spotr2ebiteľom a vada sa prejaví na tovare do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že Tovar alebo služba boil vadné už pri prevzatí. Pokiaľ je Kupujúci zároveň Spotrebiteľom, zodpovedá mu Predávajúci tiež za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe.
 2. Náhrada škody pri neprevzatí služby. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú vo Všeobecných obchodných podmienkach v časti  Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
 3. Storno podmienky. Konzultačné / koučingové služby môžu byť bez poplatku zrušené alebo presunuté do 1 dňa pred termínom. Pri zrušení koučingového sedenia v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %. Pri neskorom príchode Kupujúceho – klienta na sedenie, skončí sedenie vo vopred dohodnutom čase, Kupujúci – klient nemá nárok na náhradu ním spôsobeného meškania, nedodržania termínu a času stretnutia.Kurzy, školenia, semináre, tréningy, workshopy (ďalej len aktivita) je možné stornovať za nasledovných podmienok: Do 4 týždňov pred začiatkom aktivity je storno možné bez poplatku. Pri stornovaní v čase od 4 týždňov pred začiatkom aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 1 týždňa pred začiatkom  aktivity 100 % z účastníckeho poplatku. Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky. Náhradní účastníci môžu byť menovaní kedykoľvek.
 4. Predávajúci môže odmietnuť ďalšie poskytovanie služieb v akomkoľvek bode spolupráce v prípade, že niečo zo strany Kupujúceho nie je pre Predávajúceho akceptovateľné alebo je to mimo morálnych zásad a osobných hodnôt Predávajúceho. Rovnako môže Predávajúci postupovať v prípade, ak vyhodnotí správanie Kupujúceho počas poskytovania služieb ako nevhodné. V tomto prípade dôjde k ukončeniu spolupráce zo strany Predávajúceho a Kupujúcemu bude vrátená pomerná, nevyužitá časť.

IV. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradný Tovar alebo službu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na poskytnutie náhradnej služby alebo tovaru, na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.
 3. V prípade ak Kupujúci neodstúpi od zmluvy a ani si neuplatní právo na dodanie nového produktu bez vád, môže požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môže Kupujúci tiež žiadať i v prípade, že by Predávajúci nebol schopný  nový produkt bez vád dodať, rovnako tiež v prípade, že by Predávajúci nezjednal nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spôsobilo Kupujúcemu značné problémy. Vzhľadom na charakter produktu prichádza do úvahy ako vada nedostupnosť časti obsahu, poprípade chýbajúca alebo nečitateľná časť.
 4. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, pokiaľ by Kupujúci pred prevzatím produktu vedel, že produkt má vadu, alebo by si vadu sám spôsobil. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym užívaním alebo uložením tovarov či digitálneho obsahu.
 5. Pokiaľ Kupujúcemu nebol produkt, digitálny obsah či služba (resp. prístupové údaje) dodané v dodacej lehote, je potrebné zo strany Kupujúceho skontrolujte si najprv zložky elektronickej pošty – „hromadná pošta“ alebo spam. Pokiaľ sa ani tam tovar, digitálny obsah alebo služba (prístupové údaje) nenachádzajú, Kupujúci si uplatní reklamáciu podľa odseku V. toho reklamačného poriadku.

V. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na:

            a) Rozsah, kvalitu, správnosť a včasnosť poskytnutej služby                                                                                                                                            b) Správnosť ceny za službu                                                                                                                                                                                                    c) Vady tovaru

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručné podmienky sa nevzťahujú na poskytnuté a plne vyčerpané koučingové a konzultačné služby, kurzy, školenia, semináre, tréningy, workshopy.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady. Reklamáciu si môže Kupujúci uplatniť doručením reklamácie na adresu: DreamBoardHR s.r.o., Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava alebo emailom na adresu: hela.dreamboardhr@gmail.com
 3. Pri uplatnení reklamácie vyplní kupujúci tento reklamačný protokol, ktorý je kupujúcemu sprístupnený na internetovej stránke predávajúceho alebo iným spôsobom oznámi predávajúcemu reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii kupujúci uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby. Pri reklamácii kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“), reklamačný protokol odošle kupujúci predávajúcemu spôsobom podľa bodu 3 tohoto odstavca.
 4. Po prevzatí reklamačného protokolu bude Kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 5. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie náhradnej služby.
 6. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb.
 7. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením kúpnej ceny za službu, vyplatením zľavy z kúpnej ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho dňa 8. septembra 2021.