Ochrana osobných údajov

 

Informácie a podmienky v súvislosti so získavaním, ochranou a spracúvaním osobných údajov

Prehlásenie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení (ďalej len “GDPR”)

Ochrana Vášho súkromia, bezpečnosť spracúvania a ochrana osobných údajov všetkých osôb, ktoré nám ich zverili je pre DreamBoardHR s.r.o. extrémne dôležitá, berieme ju vážne. Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu (ďalej len “Dotknutá osoba”) zverujete nám svoje osobné údaje. DreamBoardHR s.r.o. zodpovedá za ich ochranu a zabezpečenie. Na tomto mieste nájdete informáciu o ochrane osobných údajov, podmienkach a právach, ktoré v súvislosti s GDPR máte.

Podmienky spracovania osobných údajov platia od 12.8.2021.

Prevádzkovateľ, správca osobných údajov, totožnosť a kontaktné údaje
Prevádzkovateľom a správcom osobných údajov je DreamBoardHR s.r.o. so sídlom Lermontovova 911/3, 811 05  Bratislava, IČO: 53 993 446, tel.kontakt: +421 905 525 689 (ďalej len “Prevádzkovateľ”)
Zodpovedná osoba za správu osobných údajov nie je určená. Prevádzkovateľ spravuje osobné údaje na webovej stránke www.dreamboardhr.com. V prípade, ak máte otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo iné otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kontaktovať emailom na hela.dreamboardhr@gmail.com, alebo písomne listom zaslaným na adresu spoločnosti.

Prehlásenie správcu osobných údajov
Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou a že:

 • spracovávame osobné údaje výhradne na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým z dôvodu oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udelenia súhlasu
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
 • nepracujeme s citlivými osobnými údajmi tj. osobnými údajmi, ktoré vypovedajú o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženstve a filozofickom presvedčení, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote, genetickými a biometrickými údajmi
 • umožňujeme svojim zákazníkom, odberateľom  a návštevníkom výkon ich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a podporujeme ich v uplatnení a plnení ich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania, súhlas zo spracovaním osobných údajov
Ako návštevník web stránky www.dreamboardhr.com vyplnením kontaktných, rezervačných, objednávkových formulárov alebo vložením komentárov na DreamBoardBlogu, súhlasíte zo zaradením všetkých Vami vyplnených osobných údajov do databázy Prevádzkovateľa a s ich následným spracovaním.
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete z vlastnej vôle, a to z nasledovných dôvodov resp. pre ich naplnenie:

 • poskytovanie služieb, plnenie, evidencia a archivácia zmlúv
  Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo) sú nevyhnutne potrebné pre plnenie zmlúv (napr. prístupov do aplikácií, zaslanie produktov, realizáciu konzultácie). Okrem toho zbierame údaje ako bydlisko, fakturačná adresa, IP adresa, súbory cookies, číslo účtu, názov banky, podpis.
 • realizovanie účtovníctva, spracovanie účtovných dokladov
  Vaše osobné a fakturačné údaje sú nevyhnutne potrebné pre plnenie zákonných povinností za účelom vystavovania a evidencie daňových dokladov.
 • marketing – zasielanie newslettru
 • Vaše osobné údaje (meno a e-mail), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – k zasielaniu obchodných informácií. Ak ste našim zákazníkom, činíme tak z oprávneného dôvodu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 3 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám newsletter výhradne na základe Vami udeleného súhlasu a to po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V obidvoch prípadoch môžete svoj súhlas odvolať, použitím odhlasovacieho formuláru, ktorý je súčasťou každého zaslaného e-mailu.
 • pokročilý marketing na základe súhlasu
  Výhradne na základe Vášho súhlasu je možné zasielať Vám tiež ponuky tretích strán alebo využiť Vašu e-mailovú adresu pre marketing a cielenie reklamy na Facebooku a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov
 • fotografická dokumentácia, písomné a video referencie, živé akcie, workshopy
  Výhradne na základe Vášho súhlasu budeme využívať Vaše fotografie, písomné či video referencie, spätné väzby, reálne skúsenosti a životné príbehy a to až do doby, kým súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávame v súlade s právnymi predpismi na nevyhnutný čas, na ktorý budú potrebné na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie. V prípade, ak budú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, budú spracúvané počas tejto doby. Osobné údaje sú spracúvané maximálne do odvolania súhlasu s ich spracúvaním zo strany Dotknutej osoby alebo inej žiadosti Dotknutej osoby. pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo nie je v konkrétnych prípadoch uvedené inak.

Cookies
Pri návšteve našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, čas, ktorý ste na stránke strávili a z ktorej stránky k nám prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazovania webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože vďaka tomu môžeme vylepšovať naše ponúkané služby a Vašu návštevnícku a zákaznícku skúsenosť.
Cookies pre cielené reklamy spracovávame len na základe Vášho súhlasu.
Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zber osobných údajov a tak používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Ochrana a zabezpečenie Vašich údajov
S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou.
Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované a neautomatizované prostriedky. Dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú úrovni technického rozvoja a miere rizika zneužitia.
Prijímame a udržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci – od vloženia Vášho e-mailu až po vypršanie súhlasu alebo doby uchovávania údajov nutných pre plnenie zmluvy, ktorá plynie zo zákona.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Pri zaisťovaní konkrétnych spracovateľských transakcií, ktoré nedokážeme zaistiť vo vlastnej réžii, využívame služby a aplikácie tretích strán, ktoré chránia a spracovávajú Vaše údaje vo vlastnej réžii. Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby môžu byť zamestnanci a spolupracovníci Prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä:

 • účtovná spoločnosť,
 • spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby,
 • spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru

Ďalej sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • webové aplikácie – MailerLite, SimpleShop
 • aplikácie na detekovanie spamov
 • vlastníci prepojených účtov – Google, LinkedIn, Instagram, YouTube
 • marketingové nástroje  – Google Analytics,

Pokiaľ  sa v budúcnosti rozhodneme využívať ďalšie aplikácie alebo spracovateľov pre uľahčenie, urýchlenie či skvalitnenie spracovania, ubezpečujeme Vás, že na nových spracovateľov  budeme klásť najvyššie nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania v oblasti ochrany osobných údajov a pri ich výbere budeme dbať na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

Príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v zákonom stanovených prípadoch.

Sprístupňovanie dát mimo Európsku úniu
Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude realizované na území Európskej únie alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Mlčanlivosť
Ako spoločnosť sme povinný uchovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení našich vzájomných záväzkových vzťahov. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane s výnimkou zákonnej požiadavky (podľa Nariadenia GDPR, ZOOÚ, iného všeobecne záväzného právneho predpisu, priamo vykonateľný právne záväzný aktu EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná a iným oprávneným subjektom vyplývajúcim z legislatívy SR).

Práva Dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov má Dotknutá osoba množstvo práv. Pokiaľ budete mať záujem ktorékoľvek z týchto práv využiť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu: hela.dreamboardhr@gmail.com
Dotknutá osoba má podľa článkov 15 až 22 Nariadenia nasledovné práva:

 • právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou s podmienkami spracovania osobných údajov.
 • právo na prístup k údajom, vďaka ktorému nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote do 14 pracovných dní informáciu o tom, aké Vaše konkrétne osobné údaje spracovávame a prečo.
 • právo na opravu, doplnenie a zmenu osobných údajov ak sa vo Vašich osobných údajoch čokoľvek zmenilo alebo Vaše osobné údaje sú  neaktuálne alebo neúplné
 • právo na výmaz (tzv. právo “na zabudnutie”), čo znamená, že na základe Vašej žiadosti vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov a zo systémov všetkých spracovateľov záloh. Takýto výmaz zrealizujeme do 14 pracovných dní. V prípade, ak sme viazaní zákonnou povinnosťou (napr. pri evidencii daňových dokladov po dobu stanovenú zákonom), zmažeme iba tie osobné údaje, ktoré nie sú viazané. O vymazaní informácií Vás budeme informovať mailom.
 • právo na obmedzenie spracovania, ktoré môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje alebo ich spracovávame nezákonne.Toto právo môžete využiť v prípade, ak nechcete zmazať údaje no máte záujem vzniesť námietku voči ich spracovaniu. Obmedziť môžete tiež rozsah osobných údajov alebo účel ich spracovania napr. odhlásením sa z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.
 • právo na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcovi, ktoré zabezpečuje Prevádzkovateľ voči každému príjemcovi, ktorému boli poskytnuté osobné údaje Dotknutej osoby – každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov si uplatňujete v situácii, keď chcete svoje osobné údaje preniesť k inému Prevádzkovateľovi. Postupujete rovnako ako pri práve na prístup k údajom, s tým rozdielom, že Vaše osobné informácie Vám dodáme v strojovo čitateľnej podobe do 21 dní.
 • právo namietať kedykoľvek proti spracúvaniu osobných údajov ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania,  proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií a iné
 • právo súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, na základe ktorého sa na Dotknutú osobu nevzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výhradne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov

Okrem toho má Dotknutá osoba právo na:

 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, IČO: 36 064 220.

Ak máte pocit, že s Vašimi obchodnými údajmi nezachádzame v súlade zo zákonom, budeme radi, ak nás o svojom podozrení budete informovať, aby sme mohli prípadné pochybenia čo najrýchlejšie odstrániť.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov
Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov / určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

Odvolanie súhlasu môžete vykonať zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu na e-mail hela.dreamboardhr@gmail.com. Ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov bude to znamenať, že:

 • okamžite prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na účel, pre ktorý sa spracúvali na základe Vášho súhlasu a Vaše osobné údaje z príslušných databáz, vedených pre daný účel, vymažeme,
 • ak neexistuje iný účel, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje inak, než na základe Vášho súhlasu, nebudema Vaše osobné údaje už spracúvať vôbec v žiadnom rozsahu,
 • ak existuje iný účel, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje inak, než na základe Vášho súhlasu na daný účel, budeme Vaše osobné údaje spracúvať avšak iba pre tento iný účel.

Informácia o existencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje
Správca ochrany osobných údajov informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je potrebné na uzatvorenie zmluvy a na jej plnenie. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje ani nie je povinná udeliť súhlas s ich spracovaním. Následkom neposkytnutia osobných údajov a/alebo následkom neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ nebude môcť uzatvoriť a splniť zmluvu.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ohľadne ochrany a spracovania Vašich osobných údajov, ako aj ohľadne zaslania podnetov či žiadostí týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať elektronicky, e-mailom na hela.dreamboradhr@gmail.com.